body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก ITA

itA    

ลำดับ หัวข้อความโปร่งใส ปีงบ ประเภท โดย อ่าน ###
1 EB1 เอกสารเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 2562 amorn 114 อ่าน.
2 EB2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 2562 amorn 101 อ่าน.
3 EB2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (2.2) 2562 amorn 111 อ่าน.
4 EB3 เอกสารเผยแพร่บันทึกรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 2562 amorn 101 อ่าน.
5 EB4 เอกสารเผยแพร่กำหนดการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 amorn 127 อ่าน.
6 EB5 หน่วยงา่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภาระกิจ 2562 amorn 144 อ่าน.
7 EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนตามภารกิจหลัก 2562 amorn 104 อ่าน.
8 EB7 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก 2562 ladawan2 78 อ่าน.
9 EB8 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บหน่วยงาน 2562 ladawan2 92 อ่าน.
10 EB9 เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 2562 amorn 53 อ่าน.
11 EB10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 amorn 59 อ่าน.
12 EB11 เผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ 2562 amorn 42 อ่าน.
13 EB12 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนประจำปี 2562 amorn 48 อ่าน.
14 EB13 การบริหารผลการปฏิบัติราชการกับผู้มีผลปฏิบัติงานต่ำ 2562 amorn 41 อ่าน.
15 EB14 รายงานผลการประเมินปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 2562 amorn 49 อ่าน.
16 EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2562 amorn 52 อ่าน.
17 EB16 วางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 2562 amorn 45 อ่าน.
18 EB17 มาตรการ กลไก วางระบบการป้องกันการรับสินบน 2562 amorn 46 อ่าน.
19 EB18 เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 2562 amorn 43 อ่าน.
20 EB19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส 2562 amorn 42 อ่าน.
21 EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 amorn 43 อ่าน.
22 EB21 มาตรการ กลไก วางระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 amorn 47 อ่าน.
23 EB22 ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 amorn 48 อ่าน.
24 EB23 การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและแผนที่เกี่ยวข้อง 2562 amorn 45 อ่าน.
25 EB24 การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริต 2562 amorn 46 อ่าน.
26 EB25 มาตรการ กลไก วางระบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตามคู่มือปฏิบัติงาน 2562 amorn 62 อ่าน.
27 EB26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน แสดงขั้นตอน 2562 ladawan2 126 อ่าน.
<