body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }กินผักให้ได้ 400 กรัม ทำยากจริงหรือ?

โดย gidanan ganghairlวันที่ 15 สิงหาคม 2560|อ่าน : 6,599เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th  Link VDO: https://www.youtube.com/watch?v=vMzBqeramuc#action=share

ผ่านไปอย่างอบอุ่นสำหรับงาน 15 ปี สสส. “การเดินทางของความสุข” งานที่เปิดพื้นที่รวบรวมผลงานผ่านการเดินทางระหว่าง สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 15,000 องค์กร โดยหนึ่งในกิจกรรมในงานคือ การจัดแสดงนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ" จากภาคีเครือข่ายบริเวณ รวมกว่า 31 นวัตกรรม

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม หนึ่งในโครงการที่ สสส. ผลักดันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยกินผักผลไม้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการวิจัยแล้วพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น

จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ ผู้จัดการโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม เล่าว่า จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทย 75% กินผักผลไม้น้อยกว่าวัน 400 กรัม มีเพียง 17% ที่บริโภคตามมาตรฐาน โดยประเทศไทยมีผักที่บริโภคได้ถึง 330 ชนิด รวมทั้งผักพื้นบ้านด้วย แต่คนไทยบริโภคผักอยู่เพียงแค่ 70-80% ของชนิดผักทั้งหมดเท่านั้น โดยประเด็นการบริโภคผักผลไม้ สสส.และภาคีเครือข่ายได้รณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่การศึกษาข้อมูล วิชาการ ส่งเสริมเรื่องของการปลูก ตลอดจนการจำหน่ายเพื่อเพื่อให้คนไทยเข้าถึงผักและผลไม้ปลอดสารพิษได้ง่าย สร้างเส้นทางของการบริโภคเพื่อสุขภาพของคนไทย

ทำอย่างไรถึงจะกินผักให้ได้ 400 กรัม

จันทร์จิดา บอกว่า ไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการกินผัก ผลไม้ ให้ได้ในปริมาณที่เรียกว่า “เหมาะสม” สามารถคิดตามการใช้หลักธงโภชนาการง่ายๆ คือ แบ่งเป็น 5 ส่วน ผัก 3 ส่วน ผลไม้ 2 ส่วน หรือคิดเป็นทัพพี เราควรบริโภคไม่ต่ำกว่าวันละ 5 ทัพพีโดยรวม 400 กรัมขึ้นไปทุกวัน และที่สำคัญ ควรกินให้หลากหลาย คือ หลากหลายชนิด หลากหลายสีสัน หลากหลายรสชาติ ควบคู่กับการกินอาหารประเภทอื่นให้ครบ 5 หมู่

 

 

<