body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารทางราชการ

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนา รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) amorn 725 อ่าน.
2 ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวด 6 และ 7 amorn 602 อ่าน.
3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มาฉีดวัคซีนโควิด19 เข็ม 2 (AstraZeneca)ฉีดในวันที่ 4 ส.ค.64 amorn 17 อ่าน.
4 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสเทศโรงพยาบาล amorn 302 อ่าน.
5 ประกาศนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล amorn 307 อ่าน.
<