body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 286 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 189 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 219 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 204 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 183 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 175 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 211 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 189 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 211 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 185 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 169 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 166 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 193 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 169 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 187 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 195 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 194 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 169 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 168 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 163 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 298 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 220 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 227 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 246 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 269 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 243 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 288 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 307 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 355 อ่าน.
<