body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 333 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 228 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 252 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 254 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 217 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 205 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 265 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 228 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 246 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 225 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 213 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 201 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 263 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 214 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 234 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 242 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 241 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 210 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 199 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 199 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 358 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 251 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 277 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 300 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 314 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 295 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 335 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 347 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 398 อ่าน.
<