body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 529 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 377 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 370 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 418 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 380 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 335 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 430 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 368 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 410 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 403 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 370 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 308 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 496 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 370 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 368 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 369 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 492 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 381 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 374 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 382 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 551 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 421 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 461 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 434 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 510 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 469 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 509 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 525 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 556 อ่าน.
<