body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 352 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 244 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 267 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 269 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 229 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 218 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 282 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 244 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 264 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 249 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 226 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 214 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 287 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 230 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 248 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 258 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 259 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 224 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 215 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 212 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 376 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 266 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 293 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 315 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 331 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 310 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 351 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 365 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 414 อ่าน.
<