Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 1113 อ่าน.
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 894 อ่าน.
3 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 947 อ่าน.
4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 905 อ่าน.
5 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 954 อ่าน.
6 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 903 อ่าน.
7 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 957 อ่าน.
8 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 938 อ่าน.
9 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 886 อ่าน.
10 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 830 อ่าน.
11 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 1048 อ่าน.
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 873 อ่าน.
13 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 881 อ่าน.
14 คู่มือระบบ HROPS amorn 843 อ่าน.
15 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 1026 อ่าน.
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 892 อ่าน.
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 901 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 881 อ่าน.
19 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 971 อ่าน.
20 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 985 อ่าน.
21 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 1027 อ่าน.
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 997 อ่าน.
23 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 1039 อ่าน.
24 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 1062 อ่าน.
25 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 1086 อ่าน.
<