Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 1205 อ่าน.
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 981 อ่าน.
3 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 1038 อ่าน.
4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 996 อ่าน.
5 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 1052 อ่าน.
6 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 988 อ่าน.
7 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 1050 อ่าน.
8 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 1027 อ่าน.
9 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 976 อ่าน.
10 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 915 อ่าน.
11 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 1155 อ่าน.
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 956 อ่าน.
13 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 975 อ่าน.
14 คู่มือระบบ HROPS amorn 926 อ่าน.
15 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 1119 อ่าน.
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 979 อ่าน.
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 984 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 964 อ่าน.
19 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 1061 อ่าน.
20 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 1084 อ่าน.
21 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 1111 อ่าน.
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 1088 อ่าน.
23 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 1126 อ่าน.
24 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 1152 อ่าน.
25 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 1180 อ่าน.
<