Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 1028 อ่าน.
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 824 อ่าน.
3 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 877 อ่าน.
4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 839 อ่าน.
5 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 892 อ่าน.
6 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 836 อ่าน.
7 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 891 อ่าน.
8 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 871 อ่าน.
9 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 823 อ่าน.
10 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 764 อ่าน.
11 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 984 อ่าน.
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 818 อ่าน.
13 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 823 อ่าน.
14 คู่มือระบบ HROPS amorn 781 อ่าน.
15 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 965 อ่าน.
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 825 อ่าน.
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 842 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 818 อ่าน.
19 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 901 อ่าน.
20 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 918 อ่าน.
21 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 959 อ่าน.
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 930 อ่าน.
23 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 972 อ่าน.
24 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 998 อ่าน.
25 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 1021 อ่าน.
<