body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 215 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 139 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 166 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 147 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 134 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 128 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 164 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 138 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 162 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 134 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 120 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 122 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 139 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 129 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 139 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 148 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 146 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 124 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 120 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 119 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 235 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 170 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 176 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 202 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 217 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 197 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 227 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 232 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 279 อ่าน.
<