body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 247 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 163 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 190 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 173 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 156 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 151 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 184 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 164 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 185 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 160 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 143 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 142 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 162 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 147 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 161 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 170 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 167 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 145 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 142 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 139 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 270 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 196 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 197 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 223 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 245 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 222 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 262 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 278 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 318 อ่าน.
<