body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 319 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 216 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 241 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 235 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 207 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 195 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 238 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 217 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 233 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 213 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 196 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 190 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 224 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 193 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 212 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 217 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 217 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 195 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 189 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 187 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 330 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 238 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 253 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 271 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 294 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 266 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 309 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 331 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 383 อ่าน.
<