body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 468 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 326 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 330 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 367 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 333 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 294 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 381 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 326 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 354 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 348 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 317 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 276 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 423 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 321 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 326 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 326 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 417 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 326 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 312 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 323 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 501 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 366 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 401 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 397 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 438 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 419 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 461 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 475 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 513 อ่าน.
<