body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 378 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 268 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 292 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 292 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 259 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 240 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 311 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 267 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 288 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 277 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 251 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 234 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 325 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 251 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 270 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 280 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 290 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 248 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 242 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 238 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 404 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 291 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 318 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 345 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 352 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 336 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 382 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 392 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 439 อ่าน.
<