body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารคู่มือ

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 ประกาศกองทุนปีงบประมาณ 2560 !!!! amorn 519 อ่าน.
2 รายงานการประเมินตนเอง SA2011 amorn 461 อ่าน.
3 วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 amorn 44 อ่าน.
4 กำหนดศูนย์ต้นทุนเกณฑ์การกระจาย UnitCost59 amorn 453 อ่าน.
5 คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้าน ThaiCOC amorn 427 อ่าน.
6 Template_kpi59_นิยามการทำงาน amorn 414 อ่าน.
7 Slide Presentation IM 60 amorn 386 อ่าน.
8 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware "wannacry" amorn 359 อ่าน.
9 ตารางออกประเมิน KPI รอบ 2/2560 amorn 389 อ่าน.
10 download รหัสยาเลิกบุหรี่ 24 หลัก amorn 311 อ่าน.
11 คู่มือการใช้โปรแกรมโอนข้อมูลประกันสังคม Hosxp to ssdata amorn 306 อ่าน.
12 แบบฟอร์มรายงานการเกิดสถานการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ amorn 398 อ่าน.
13 กำหนดการและเอกสารเตรียมความพร้อมรับประเมิน HA60 amorn 294 อ่าน.
14 SERVICE PROFILE_IT_61 amorn 343 อ่าน.
15 แนวทาง QOF_61 amorn 254 อ่าน.
16 แนวทาง 43 แฟ้ม61 amorn 229 อ่าน.
17 คู่มือการบันทึกข้อมูลห้องชำระเงิน amorn 240 อ่าน.
18 ดาวน์โหลด QR CODE LINK WEBSITE โรงพยาบาลประทาย amorn 255 อ่าน.
19 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพยาบาลประทาย amorn 213 อ่าน.
<