body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 23 อ่าน.
2 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 69 อ่าน.
3 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 61 อ่าน.
4 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 129 อ่าน.
5 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 118 อ่าน.
6 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 129 อ่าน.
7 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 215 อ่าน.
8 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 262 อ่าน.
9 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 354 อ่าน.
10 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 375 อ่าน.
11 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 322 อ่าน.
12 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 346 อ่าน.
13 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 369 อ่าน.
14 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 688 อ่าน.
15 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 411 อ่าน.
16 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 424 อ่าน.
17 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 519 อ่าน.
18 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 397 อ่าน.
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 404 อ่าน.
20 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 460 อ่าน.
21 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 430 อ่าน.
22 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 541 อ่าน.
23 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 447 อ่าน.
24 THAICOC amorn 426 อ่าน.
25 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 554 อ่าน.
26 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 472 อ่าน.
27 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 575 อ่าน.
<