body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 10 อ่าน.
2 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 4 อ่าน.
3 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 93 อ่าน.
4 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 92 อ่าน.
5 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 95 อ่าน.
6 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 186 อ่าน.
7 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 227 อ่าน.
8 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 322 อ่าน.
9 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 351 อ่าน.
10 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 295 อ่าน.
11 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 319 อ่าน.
12 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 339 อ่าน.
13 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 662 อ่าน.
14 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 391 อ่าน.
15 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 404 อ่าน.
16 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 490 อ่าน.
17 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 372 อ่าน.
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 381 อ่าน.
19 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 430 อ่าน.
20 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 406 อ่าน.
21 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 508 อ่าน.
22 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 422 อ่าน.
23 THAICOC amorn 403 อ่าน.
24 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 528 อ่าน.
25 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 452 อ่าน.
26 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 553 อ่าน.
<