body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 62 อ่าน.
2 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 149 อ่าน.
3 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 27331 อ่าน.
4 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 201 อ่าน.
5 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 137 อ่าน.
6 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 185 อ่าน.
7 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 187 อ่าน.
8 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 195 อ่าน.
9 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 280 อ่าน.
10 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 347 อ่าน.
11 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 443 อ่าน.
12 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 455 อ่าน.
13 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 370 อ่าน.
14 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 415 อ่าน.
15 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 429 อ่าน.
16 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 777 อ่าน.
17 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 468 อ่าน.
18 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 479 อ่าน.
19 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 589 อ่าน.
20 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 457 อ่าน.
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 459 อ่าน.
22 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 520 อ่าน.
23 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 493 อ่าน.
24 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 626 อ่าน.
25 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 506 อ่าน.
26 THAICOC amorn 492 อ่าน.
27 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 624 อ่าน.
28 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 531 อ่าน.
29 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 689 อ่าน.
<