body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 5 อ่าน.
2 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 61 อ่าน.
3 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 97 อ่าน.
4 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 86 อ่าน.
5 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 139 อ่าน.
6 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 132 อ่าน.
7 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 144 อ่าน.
8 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 229 อ่าน.
9 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 277 อ่าน.
10 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 377 อ่าน.
11 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 387 อ่าน.
12 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 333 อ่าน.
13 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 358 อ่าน.
14 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 382 อ่าน.
15 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 702 อ่าน.
16 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 420 อ่าน.
17 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 434 อ่าน.
18 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 534 อ่าน.
19 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 406 อ่าน.
20 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 416 อ่าน.
21 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 473 อ่าน.
22 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 441 อ่าน.
23 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 556 อ่าน.
24 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 456 อ่าน.
25 THAICOC amorn 439 อ่าน.
26 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 569 อ่าน.
27 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 479 อ่าน.
28 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 590 อ่าน.
<