body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 129 อ่าน.
2 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 218 อ่าน.
3 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 30078 อ่าน.
4 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 224 อ่าน.
5 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 157 อ่าน.
6 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 201 อ่าน.
7 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 205 อ่าน.
8 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 211 อ่าน.
9 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 298 อ่าน.
10 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 366 อ่าน.
11 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 459 อ่าน.
12 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 475 อ่าน.
13 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 385 อ่าน.
14 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 435 อ่าน.
15 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 453 อ่าน.
16 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 796 อ่าน.
17 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 482 อ่าน.
18 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 496 อ่าน.
19 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 607 อ่าน.
20 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 471 อ่าน.
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 476 อ่าน.
22 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 534 อ่าน.
23 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 506 อ่าน.
24 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 642 อ่าน.
25 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 521 อ่าน.
26 THAICOC amorn 504 อ่าน.
27 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 645 อ่าน.
28 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 544 อ่าน.
29 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 720 อ่าน.
<