body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 47 อ่าน.
2 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 26776 อ่าน.
3 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 133 อ่าน.
4 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 97 อ่าน.
5 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 150 อ่าน.
6 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 142 อ่าน.
7 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 157 อ่าน.
8 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 241 อ่าน.
9 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 290 อ่าน.
10 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 389 อ่าน.
11 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 404 อ่าน.
12 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 344 อ่าน.
13 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 372 อ่าน.
14 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 398 อ่าน.
15 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 714 อ่าน.
16 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 427 อ่าน.
17 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 443 อ่าน.
18 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 552 อ่าน.
19 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 414 อ่าน.
20 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 426 อ่าน.
21 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 483 อ่าน.
22 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 451 อ่าน.
23 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 573 อ่าน.
24 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 464 อ่าน.
25 THAICOC amorn 450 อ่าน.
26 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 581 อ่าน.
27 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 491 อ่าน.
28 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 610 อ่าน.
<