body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อแห่งชาติ) amorn 25 อ่าน.
2 ON PAGE ปี 62 ฟันสะอาด amorn 106 อ่าน.
3 ประชุมทันตบุคลากร รพ.ประทายและ รพ.สต. ทันตสุขภาพประชากรอำเภอประทาย amorn 26845 อ่าน.
4 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 179 อ่าน.
5 บรรยากาศการทำบุญทอดผ้าป่า รพ.ประทาย ณ 20 เมษายน 2562 amorn 115 อ่าน.
6 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 166 อ่าน.
7 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 169 อ่าน.
8 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 180 อ่าน.
9 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 266 อ่าน.
10 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 323 อ่าน.
11 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 424 อ่าน.
12 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 428 อ่าน.
13 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 353 อ่าน.
14 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 392 อ่าน.
15 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 410 อ่าน.
16 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 754 อ่าน.
17 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 450 อ่าน.
18 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 460 อ่าน.
19 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 568 อ่าน.
20 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 438 อ่าน.
21 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 449 อ่าน.
22 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 504 อ่าน.
23 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 470 อ่าน.
24 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 603 อ่าน.
25 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 489 อ่าน.
26 THAICOC amorn 474 อ่าน.
27 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 608 อ่าน.
28 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 512 อ่าน.
29 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 657 อ่าน.
<