body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 รพ.ประทายร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจควบคุมเครื่องดื่มออลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 38 อ่าน.
2 รพ.ประทายร่วมพิธีเปิดสัญญาณไฟจราจรป้องกันอุบัติภัย 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2562 amorn 38 อ่าน.
3 ร่วมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 33 amorn 39 อ่าน.
4 งานเกษียณ 61 พร้อมต้อนรับน้องใหม่โรงพยาบาลประทาย amorn 156 อ่าน.
5 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 197 อ่าน.
6 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 294 อ่าน.
7 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 327 อ่าน.
8 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 272 อ่าน.
9 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 290 อ่าน.
10 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 309 อ่าน.
11 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 623 อ่าน.
12 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 372 อ่าน.
13 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 381 อ่าน.
14 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 463 อ่าน.
15 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 349 อ่าน.
16 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 358 อ่าน.
17 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 406 อ่าน.
18 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 389 อ่าน.
19 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 472 อ่าน.
20 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 395 อ่าน.
21 THAICOC amorn 379 อ่าน.
22 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 498 อ่าน.
23 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 429 อ่าน.
24 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 517 อ่าน.
<