body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }วิสัยทัศน์  (Vision)

" โรงพยาบาลคุณภาพสูง  ทันสมัย  สุขใจใกล้บ้าน "

ค่านิยม (Valuse)

" รวดเร็ว  สร้างสรรค์สิ่งใหม่  ใส่ใจฮักแพง "

พันธกิจ

มีหน้าที่ใช้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ตั้งอยู่บนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการภายใต้พฤติกรรมที่ดี เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป

<