Print..
หน้าหลัก ITA

ITA     หลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ หัวข้อความโปร่งใส ปีงบ ประเภท โดย อ่าน คลิ๊กอ่าน
1 MOIT1หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 2565 MOIT1 amorn 578 อ่าน. 2021-12-24 21:04:22
2 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2565 MOIT2 amorn 46 อ่าน. 2021-12-24 21:42:34
3 MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 MOIT3 amorn 428 อ่าน. 2021-12-24 21:51:00
4 MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 2565 MOIT4 amorn 622 อ่าน. 2021-12-24 22:04:52
5 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2565 MOIT5 jeab 193 อ่าน. 2021-12-24 22:31:44
6 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 MOIT6 jeab 444 อ่าน. 2022-03-29 21:52:53
7 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2565 MOIT7 jeab 351 อ่าน. 2022-03-29 22:07:40
8 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และฯ 2565 MOIT8 jeab 391 อ่าน. 2022-03-29 22:12:30
9 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านฯ 2565 MOIT9 jeab 385 อ่าน. 2022-03-29 22:16:41
10 MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 2565 MOIT10 jeab 374 อ่าน. 2022-03-29 22:20:48
11 MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2565 MOIT11 jeab 386 อ่าน. 2022-03-29 22:25:00
12 MOIT12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจฯ 2565 MOIT12 jeab 387 อ่าน. 2022-03-29 22:29:03
13 MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 2565 MOIT13 jeab 369 อ่าน. 2022-03-29 22:32:17
14 MOIT14หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการฯ 2565 MOIT14 jeab 428 อ่าน. 2022-03-29 22:36:44
15 MOIT15หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขอฯ 2565 MOIT15 jeab 336 อ่าน. 2022-03-29 22:40:03
16 MOIT16หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณฯ 2565 MOIT16 jeab 378 อ่าน. 2022-03-29 22:43:45
17 MOIT17หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติฯ 2565 MOIT17 jeab 373 อ่าน. 2022-03-29 22:48:27
18 MOIT18หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 2565 MOIT18 jeab 333 อ่าน. 2022-03-29 22:52:16
19 MOIT19หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการฯ 2565 MOIT19 jeab 405 อ่าน. 2022-03-29 22:56:52
20 MOIT20หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรฯ 2565 MOIT20 jeab 363 อ่าน. 2022-03-29 23:02:06
21 MOIT21หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านฯ 2565 MOIT21 jeab 387 อ่าน. 2022-03-29 23:10:08
22 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2565 MOIT22 jeab 324 อ่าน. 2022-03-29 23:12:49
23 MOIT23หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการฯ 2565 MOIT23 jeab 381 อ่าน. 2022-03-29 23:15:46
<