body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก ITA

ITA     หลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ หัวข้อความโปร่งใส ปีงบ ประเภท โดย อ่าน คลิ๊กอ่าน
1 MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2566 MOIT1 amorn 593 อ่าน. 2022-12-15 11:14:50
2 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2566 MOIT2 amorn 54 อ่าน. 2022-12-15 12:11:27
3 MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2566 MOIT3 jeab 466 อ่าน. 2022-12-15 12:12:37
4 MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566 MOIT4 jeab 701 อ่าน. 2022-12-15 12:18:44
5 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566 MOIT5 amorn 182 อ่าน. 2022-12-15 12:22:23
6 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 MOIT6 amorn 380 อ่าน. 2023-01-16 11:57:06
7 MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน 2566 MOIT7 amorn 440 อ่าน. 2023-01-16 12:06:43
8 MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง 2566 MOIT8 amorn 379 อ่าน. 2023-01-16 12:10:30
9 MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 2566 MOIT9 amorn 370 อ่าน. 2023-01-16 12:15:10
10 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2566 MOIT10 ard 422 อ่าน. 2023-01-16 12:19:42
11 MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานฯ 2566 MOIT11 amorn 432 อ่าน. 2023-01-16 12:25:33
12 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ ?การป้องกันการรับสินบน? ที่เป็นระบบ 2566 MOIT12 ard 395 อ่าน. 2023-01-16 12:35:55
13 MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์ 2566 MOIT13 amorn 333 อ่าน. 2023-01-16 12:41:09
14 MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขอ 2566 MOIT14 amorn 357 อ่าน. 2023-01-16 12:44:12
15 MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม 2566 MOIT15 amorn 357 อ่าน. 2023-01-16 12:47:11
16 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2566 MOIT16 ard 488 อ่าน. 2023-01-16 12:52:00
17 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 2566 MOIT17 amorn 390 อ่าน. 2023-01-16 12:54:44
18 MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 2566 MOIT18 amorn 350 อ่าน. 2023-01-16 12:56:25
19 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร 2566 MOIT19 amorn 343 อ่าน. 2023-01-16 12:59:52
20 MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา 2566 MOIT20 amorn 375 อ่าน. 2023-01-16 13:02:58
21 MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชน 2566 MOIT21 amorn 342 อ่าน. 2023-01-16 13:05:37
22 MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกัน 2566 MOIT22 amorn 372 อ่าน. 2023-01-16 13:08:26
<