Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร amorn 439 อ่าน.
2 รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม amorn 391 อ่าน.
3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคนรักดีจิตอาสาต่อต้านทุจริต amorn 375 อ่าน.
4 งดรับของขวัญหรือของกำนัล amorn 1670 อ่าน.
5 แผนส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร amorn 1496 อ่าน.
6 คำสั่งแต่งตั่งกรรมการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร amorn 1647 อ่าน.
<