Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 932 อ่าน.
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 734 อ่าน.
3 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 781 อ่าน.
4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 741 อ่าน.
5 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 794 อ่าน.
6 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 744 อ่าน.
7 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 788 อ่าน.
8 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 778 อ่าน.
9 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 731 อ่าน.
10 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 667 อ่าน.
11 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 898 อ่าน.
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 737 อ่าน.
13 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 736 อ่าน.
14 คู่มือระบบ HROPS amorn 702 อ่าน.
15 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 882 อ่าน.
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 726 อ่าน.
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 744 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 732 อ่าน.
19 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 802 อ่าน.
20 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 819 อ่าน.
21 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 871 อ่าน.
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 836 อ่าน.
23 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 883 อ่าน.
24 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 908 อ่าน.
25 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 928 อ่าน.
<