Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 1274 อ่าน.
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 1049 อ่าน.
3 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 1095 อ่าน.
4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 1064 อ่าน.
5 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 1100 อ่าน.
6 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 1063 อ่าน.
7 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 1126 อ่าน.
8 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 1086 อ่าน.
9 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 1036 อ่าน.
10 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 984 อ่าน.
11 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 1241 อ่าน.
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 1012 อ่าน.
13 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 1019 อ่าน.
14 คู่มือระบบ HROPS amorn 983 อ่าน.
15 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 1193 อ่าน.
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 1030 อ่าน.
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 1053 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 1041 อ่าน.
19 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 1130 อ่าน.
20 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 1148 อ่าน.
21 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 1163 อ่าน.
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 1137 อ่าน.
23 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 1183 อ่าน.
24 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 1232 อ่าน.
25 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 1255 อ่าน.
<