body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก ITA

ITA     หลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ หัวข้อความโปร่งใส ปีงบ ประเภท โดย อ่าน คลิ๊กอ่าน
1 MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2567 MOIT1 amorn 195 อ่าน. 2023-12-07 10:31:28
2 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2567 MOIT2 amorn 58 อ่าน. 2023-12-07 10:38:33
3 MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2567 MOIT3 amorn 156 อ่าน. 2023-12-07 10:41:51
4 MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 MOIT4 amorn 198 อ่าน. 2023-12-07 10:47:58
5 MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2567 MOIT5 amorn 208 อ่าน. 2023-12-07 10:52:08
6 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567 MOIT6 amorn 84 อ่าน. 2024-03-19 16:20:48
7 MOIT7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชก 2567 MOIT7 amorn 73 อ่าน. 2024-03-19 16:24:40
8 MOIT8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจร 2567 MOIT8 amorn 87 อ่าน. 2024-03-19 16:27:35
9 MOIT9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 2567 MOIT9 amorn 83 อ่าน. 2024-03-19 16:29:56
10 MOIT10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในห 2567 MOIT10 amorn 92 อ่าน. 2024-03-19 16:31:53
11 MOIT11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิ 2567 MOIT11 amorn 87 อ่าน. 2024-03-19 16:34:13
12 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ ?การป้องกันการรับสินบน? ที่เป็นระบบ 2567 MOIT12 amorn 86 อ่าน. 2024-03-19 16:36:00
13 MOIT13 หลักฐานที่แสดงถึงหน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน 2567 MOIT13 amorn 93 อ่าน. 2024-03-19 16:41:31
14 MOIT14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย 2567 MOIT14 amorn 147 อ่าน. 2024-03-19 16:44:12
15 MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธร 2567 MOIT15 amorn 96 อ่าน. 2024-03-19 16:47:10
16 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2567 MOIT16 amorn 97 อ่าน. 2024-03-19 16:49:58
17 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ 2567 MOIT17 amorn 93 อ่าน. 2024-03-19 16:51:34
18 MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 2567 MOIT18 amorn 80 อ่าน. 2024-03-19 16:53:05
19 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและ 2567 MOIT19 amorn 87 อ่าน. 2024-03-19 16:55:17
20 MOIT20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษ 2567 MOIT20 amorn 93 อ่าน. 2024-03-19 16:57:18
21 MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและ 2567 MOIT21 amorn 91 อ่าน. 2024-03-19 16:58:54
22 MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแ 2567 MOIT22 amorn 81 อ่าน. 2024-03-19 17:00:35
<