นางอัมพิกาเนาวคุณ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

<