นายอมร  ไพลดำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

<