body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566

#กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลประทายจัดโครงการ มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน พลัส สู่ ๒๕๐๐ วัน

โดยมี แพทย์หญิงอุษณกรณ์ เพชรไพโรจน์ เป็นประธานในพิธีและวิทยากร คุณสุธิดา โนรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กล่าวรายงานและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของทารกในครรภ์และหญิงตั้งครรภ์

2.เพื่อลดภาวการณ์คลอดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม

3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้เติบโตสมวัยและมีความฉลาดทางอารมณ์

ขอขอบคุณ

งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลประทายและองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

<