body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. โรงพยาบาลประทาย โรงเรียนเซาหวานวิทยา ครั้งที่ 7 วิทยาเขตเทศบาลตำบลประทาย

ผู้เข้ารับการอบรม 20 ราย  วิทยากร : จากทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลประทายโดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1-การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 2-3 ชั่วโมง

ระดับน้ำตาล 120-140 ระดับปกติ 

ระดับน้ำตาล 141-160 ระดับพอใช้

ระดับน้ำตาล 161 ขึ้นไป ควบคุมน้ำตาลไม่ได้

กิจกรรมที่ 2- ยืดเหยียด การออกกำลังกาย

กิจกรรมที่ 3- ให้ความรู้ การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารอุดม-บุญมี

<